Friday, November 12, 2010

FORM para sa Remote Registration ng Technical Attendance

.

Form para sa "Remote Registration of Technical Attendance (Physical Presence Waived)"

PAHAYAG NG KUSANG PAKIKISANIB-LAKAS SA KAMALAYAN AT MGA PAGSISIKAP PARA SA PILIPINAS AT SANGKATAUHAN

Ako, si AAAA*, na nakatira o naglalagi sa BBBB*, ay tahasang nakikiisa sa mga layunin at gawain ng Pamayanang SanibLakas ng Pilipinas, at naghaharap ng aking kahandaang aktibong lumahok sa pagsusulong ng mga gawain nito ngayong pumapasok na taong CY2011.

Magtutuon ako sa mga nakatakda at pagkakaisahang mga gawain ng KKKK*, at magiging aktibong bahagi ng mga talakayan at mga pagsusumikap nito sa kabuuan man lamang ng nabanggit na panahon, at tutulong din sa mga gawain ng DDDD*. Gaya ng lahat ng kasapi ng SanibLakas, nakikiisa ako sa mga paninindigan at gawain ng SYCONE-Humanity**, Kampanyang Balik-Bayanihan**, Kaisari**, at Lambat-Liwanag** na nakatuon sa EEEE*.

Kusang gagamitin ko ang lahat ng pagkakataon upang alamin ang mga bagay na nasangkot sa mga ito, upang maipalaganap nang malawak ang mga pahayag/paninindigan ng SanibLakas at ng mga kasaping-samahan nito, at upang makapagsagawa ng mga pag-uulat sa organisasyon ukol sa pagtupad ko ng mga gawain at tungkulin sa SanibLakas.

Ang nauuna rito ay malaya at taimtim kong ipinapahayag, sa ngalan ng aking karangalan. Pagtiwalaan at tanggapin nawa ako ng aking mga kababayan at mga kapwa-taong kasanib-lakas, at kasihan nawa ako ng Bathalang Maykapal.

Nagpapatala upang ituring akong teknikal na kalahok ng 3rd General Assembly, Nov. 20, 2010, kahit hindi ako pisikal na makadalo rito.

“Pinaka-lagda”: Buong pangalan, sinusundan ng email address; o aktwal na lagda

[Kasunod na ibigay ang kaukulang impormasyon: buong pangalan; petsa ng kapanganakan; propesyon/okupasyon; estado-sibil; buong tirahan (pwedeng padalhan ng sulat sa pahatirang publiko/koreo o pribado/pangkomersyo), mga numero ng telepono (landline at/o mobile), e-mail address, at iba pang mapagdadaluyan ng komunikasyon.]

Mga Paliwanag:

*AAAA – simpleng ipalit ang pormal na panglan

*BBBB – bayan/syudad at probinsya, na tinitirhan at/o pinamamalagian nang matagal.

*KKKK – napiling kasaping samahan ng SanibLakas na pagtutuunan ng mga gawain.

*DDDD – napiling iba pang kasaping samahan na kasasangkutan/lalahukan din.

*EEEE – partikular na Empowering Paradigm na kasasangkutan/lalahukan sa pagpapaunlad at pagpapalaganap sa kamalayan ng mamamayan at mga institusyon.

*SYCONE-Humanity -- kasaping samahan ng SanibLakas na nakatuon sa kaisahan at pagkakapangtay-pantay ng dignidad ng buong Sangkatauhan; mag-aaktibo rito ang lahat ng kasapi ng SanibLakas na may kaibigang mga tagaibang-bansa.

*Balik-Bayanihan – kampanya ng lahat ng kasapi ng SanibLakas na nagmamalasakit sa mga mamamayang Pilipino upang maibangon ang dignidad, ginhawa at aktwal na katayuan ng bansa. Bawat isa’y tutulong din sa Kilusang Lakas-Pamayanan.

*Daluyan ng pagkakaisa ng lahat ng kasapi ng SanibLakas sa paninindigang ang lahat ng kasarian ay kilalaning pantay at nagkakaisa sa kabila ng mga pagkakaiba-iba.

*Lambat-Liwanag – kasaping samaan ng SanibLakas na kinasasapian din ng bawat kasapi ng SanibLakas dahil lahat ay may maisusulong na pananaw sa lipunan.

Tuesday, November 9, 2010

SanibLakas G.A. Nov 20, 2010

Calling all who have freely chosen (long ago or recently) to be counted among the "synergized synergizers": Pamayanang SanibLakas will be holding its annual general assembly on Third Saturday, November 20, at Merced Bakehouse, EDSA near cor. Quezon Ave. QC. (location map is here:)
MORNING: 9am-lunch time: caucuses of the member orgs (kamalaysayan, salika, sanib-sigla, etc. -- see http://saniblakas.8m.net/#pamayanan for list of member-orgs) at their own chosen tables in the gen. area; 1-6pm (entire website to be updated before Nov. 20.)

AFTERNOON: 1 pm-6 pm: Plenary in the function room.

Items on the Agenda:

1. Registration/Volunteering with chosen focused member-group/activity for 2011
2. Reporting/Plans for Ongoing Campaigns/Thrusts of 2010-2011:
....a. "Balik-Bayanihan" for Synergetic Nation-Building (launching
of "Kaganapan 2021" campaign)
....b. SYCONE-Humanity and the Peace Advocacy
....c. Lambat-Liwanag Forums and Consultancies (for each Paradigm)
....d. Kalikasan-Kalusugan Campaign (including BINHIAN)
....e. The SanibLakas "Economic Engine"
....
3. Upgrading of SanibLakas Ethical Culture
4. Upgrading of SanibLakas Organizational Set-up
5. Election of 7 member-orgs to form Executive Commitee for CY 2011
(plus replacement of incumbent Sec.-Gen. by G.A. 2011 or G.A. 2012)
6. Plans for "Sanib-Saya" 2010 (Dec. 11) and mid-year "Sanib-Saya" for 2011
7, Closing Solidarity Prayer.

Spread the word and come! More details will be out soon!

Prepared by:
..........Ding Reyes, Founder & Sec.-Gen.

Godmorning, Smile-rise!
.
.
You awaken smiling,

so energized within,
having soaked in your being
the fragrance of hyacinths
and the glory of the Sun rising!
,
Be a happy SMILE-rise
to greet this GODmorning!

--Readdingz,
11-10-10

Thursday, November 4, 2010

Kamayan Forum November 19: "ROAD REVOLUTION FOR CLEAN AIR"Kamayan Forum
, Nov. 19:
'Road Revolution for Clean Air'
.
ROAD CHANGES by 16 cities and one municipality to make the air clean for the road systems: walkable, bikable, and serving mainly the non-car-owning majority commuters. This was announced recently by Marie Reyes-Marciano, the forum's lead moderator and founding chairperson of the SanibLakas ng mga Aktibong Lingkod ng Inang Kalikasan (SALIKA), one of the two active co-convenors of the 20-year-old Kamayan para sa Kalikasan monthly environmental forum. The other organization, which initiated the forum project in 1990, is Clear Communicators for the Environment (CLEAR).
.
..........In a text message, Marciano told SanibLakas InfoShare two days ago that the grand project is being coordinated by the Cycling Advocates(CYCAD) with leading environmentalist lawyer Antonio Oposa. She said attendance of Atty. Oposa and CYCAD leaders, and other clean air advocates at the forum is still the subject of coordination work with their respective offices.
.
..........Kamayan para sa Kalikasan is being held on the third Friday of every month since March 1990, from 10:30 a.m. to 2 p.m., through free lunch served by Kamayan-EDSA, full sponsor and regular venue of the forum.

SanibLakas InfoShare
November 5, 2010