Monday, November 28, 2011

BALANI-7-Sanib-loob-Kamalayang-IisaBALANI-7 SANIB-LOOB; KAMALAYANG-IISA

Pagdiriwang ng bawat isa
sa natatanggap na pagpapala
ng bawat kapwa... ito na kaya
ang mapagbuklod na diwa
sa malusog na Kamalayang Iisa,
sa pagsasanib-loob ng madla?
.
--BALANI Bagombuhay, 11-29-11


Iba pang mga Aral ng "BALANI":

9. Saligang-Aral-Pagiging-Tao

http://readdingz.blogspot.com/2011/12/balani-9-saligang-aral-pagiging-tao.html

8. Tunay-Limitasyon-Lumalaking-Kakayahan
http://readdingz.blogspot.com/2011/12/balani-8-tunay-limitasyon-lumalaking.html

7. Sanib-Loob-Kamalayang-Iisa

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-7-sanib-loob-kamalayang-iisa.html

6. TIWALAAN -- Kailangan ng Bayanihan

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-6-tiwalaan.html

5. “Prinsipyo, Pamayanan, at mga Kaanib ng SanibLakas

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-5-prinsipyo-pamayanan-at-mga.html

4. “Paglikha ng Karagdagang Lakas ang Pagsa-SanibLakas
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-4-paglikha-karagdagang-lakas.html

3. “Kalooban ang Talagang Mauuna sa Anumang Pagsa-SanibLakas…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-3-kalooban-talagang-mauuna.html

2. “Kusang-loob Kong Babasahin ang mga Aral ng Balani…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-2-pagkukusa-mga-aral.html

1. “Saligang Aral ng Balani: Kaisahan ng Kabuuan at Bahagi”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-1-kabuuan-bahagi.html

Sunday, November 27, 2011

BALANI-6-TIWALAAN


T.I.W.A.L.A.A.N,
KAILANGAN-KAILANGAN SA BAYANIHAN
"Kailangang-kailangan ng Bayanihan ang TIWALAAN. Tayo'y magiging ganap na mapagtiwala lamang sa kapwa kung tayo'y magiging katiwa-tiwala. Makaaasa tayong makikipagkapwa-tao sa atin ang ating mga kapwa, kung tayo'y magpapakatao tuwina sa piling nila. Kung may bagay na sapat na mahalaga upang pagkaabalahan nating ipangako pa, lubhang mahalaga ang paniniyak na matupad sa pangakong iyon.... Ating pakatandaan: Kung ano ang ating ihinahasik, humanda tayong iyon din ang sa ati'y babalik.
Kailangang maitayo ang tiwalaan bilang napakatibay na muog sa araw-araw na karanasan, at pakaingatang huwag itong malamatan kahit bahagya man lamang. Ang pagtatraydor ninuman sa pagtitiwala ng kapwa ay mapapatawad naman, ngunit napakahirap nang ito ay kayanin pang malimutan.
Mahalagang maisaulo ang mga paalalang ito ng BALANI. Ngunit higit pang mahalaga na ang mga ito'y makayanan nating maisapuso, upang sa araw-araw ay ating maisabuhay!
(kung maaari po'y basahing muli nang dalawa pang ulit ang mga paalalang ito ng inyong kababayang si Balani Bagombuhay. Salamat po!

--Balani Bagombuhay (dating 'Balani Bagumbayan')
...ng Pamayanang Saniblakas ng Pilipinas
...nasa Zambales o nasa Kamaynilaan, Pilipinas
...11-28-11

Iba pang mga Aral ng "BALANI":

9. Saligang-Aral-Pagiging-Tao

http://readdingz.blogspot.com/2011/12/balani-9-saligang-aral-pagiging-tao.html

8. Tunay-Limitasyon-Lumalaking-Kakayahan
http://readdingz.blogspot.com/2011/12/balani-8-tunay-limitasyon-lumalaking.html

7. Sanib-Loob-Kamalayang-Iisa

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-7-sanib-loob-kamalayang-iisa.html

6. TIWALAAN -- Kailangan ng Bayanihan

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-6-tiwalaan.html

5. “Prinsipyo, Pamayanan, at mga Kaanib ng SanibLakas

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-5-prinsipyo-pamayanan-at-mga.html

4. “Paglikha ng Karagdagang Lakas ang Pagsa-SanibLakas
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-4-paglikha-karagdagang-lakas.html

3. “Kalooban ang Talagang Mauuna sa Anumang Pagsa-SanibLakas…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-3-kalooban-talagang-mauuna.html

2. “Kusang-loob Kong Babasahin ang mga Aral ng Balani…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-2-pagkukusa-mga-aral.html

1. “Saligang Aral ng Balani: Kaisahan ng Kabuuan at Bahagi”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-1-kabuuan-bahagi.html

SEVEN SMILES FOR SYNERGY (Batch 4)

SEVEN SMILES FOR SYNERGY...

Batch No. 4 (Nov. 2011)56123456745667ROSEMARIE M. JANOLA
I SMILE FOR KAPATIRAN OR SIBLINGHOOD, the synergy of bondings that last, as 'fellow cuttings' from the same womb branch out ."
-- Rosemarie Manriquez Janola, Davao City, Philippines
.
OTHER BATCHES: Batch 1 2 3
(Please scroll to view other smiles for synergy in this batch; read the Smile for Synergy!poem, and tell us which synergy you do smile most happily about.)


IDEL C. CUZMAN456123456745667PINKY S. SERAFICA
.
I SMILE FOR FRIENDSHIP, the synergy of lives that deeply touch one another."
-- Marlene 'Idel' Carlos-Guzman, Navotas City, Philippines
Also the choice of Jerica de la Cruz (1), Susan R. Caro (1), Sylvia Doctolero Narag (2), Rosemarie Manriquez Janola (3), and Rex Deveraturda (3),and Joydee Robledo-Elizondo (4)
.
I SMILE FOR THE UNIVERSE, the synergy of all that exist, known and unknown."
-- Pinky S. Serafica, Makati City, PhilippinesJ


PED SALVADOR
4561234567456677JOYDEE R. ELIZONDO
.
I SMILE FOR SYMBIOSIS, the "life-sustaining synergy of all living bodies."
-- Ped Salvador, Imus, Cavite, Philippines
Also the choice of Evangeline de la Cruz (1)

.
I SMILE FOR FRIENDSHIP, the synergy of lives that deeply touch one another."
-- Joydee Robledo Elizondo, Auckland, New Zealand
Also the choice of Jerica de la Cruz (1), Susan R. Caro (1), Sylvia Doctolero Narag (2), Rosemarie Manriquez Janola (3), Rex Deveraturda (3), and Marlene 'Idel' C. Guzman (4)
.

SERGS CRUZ
123456789012345234455MELBA SANTOS
I SMILE FOR NATIONHOOD, the synergy of "people sharing blood, domain and heritage.
-- Sergs Cruz, Olongapo City, Philippines

I SMILE FOR HEALTH, the synergy of "the synergy of all dynamic systems of the body,.”
--
Melba Santos, Olongapo City, Philippines
Also the choice of Sergs Cruz (3)

The "Smiles for Synergy Festival" is a project of the Pamayanang SanibLakas ng Pilipinas (Synergy Community of the Philippines).

Back to "LIGHTSHARE FORUM" FB Group page.


Friday, November 18, 2011

BALANI-5-Prinsipyo, Pamayanan, at mga Kaanib ng Sanib-Lakas


PRINSIPYO, PAMAYANAN,
AT MGA KAANIB
NG SANIB-LAKAS!

Ang PAMAYANANG SANIBLAKAS ay isang bukluran ng mga Pilipino at iba pang taong ang bawa’t isa ay (1) nagpasya nang magkusang magsikap na aktibong mapag-aralan at maipalaganap ang prinsipyo ng pagsasanib-lakas ("SYNERGISM PRINCIPLE");....... at (2) nagpasya ring magkusang tumulong sa pagbubuo at mabisang pagpapalakas ng aktwal na mga pagsasanib-lakas sa hanay ng Sambayanan at ng Sangkatauhan.

Ang tatag ng kalooban sa ganitong personal na kapasyahan ay mapapatunayan ng bawat isa sa pamamagitan ng kanyang palagiang determinasyong isagawa ang dalawang gawaing ito, determinasyong maipakikita ayon sa kasabihang “kung talagang nais gawin, marami ang malilikhang paraan; kung hindi naman sapat na nais gawin, marami rin ang maidadahilan.

Lahat ng magnanasang pumaloob sa Pamayanang SanibLakas ng Pilipinas ay tatanggaping kaanib sa kilusan ng bukluran ng mga kusang-loob na magsasagawa ng dalawang gawaing ito at mahigpit na makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa iba pang kaanib at kaibigan ng Pamayanan.

Ang kagustuhang ipagtagumpay ang paglaganap ng prinsipyo ng pagsasanib-lakas at pagbubuo at pagpapalakas ng mga aktwal na pagsasanib-lakas ay maisusulong lamang natin sa pamamagitan ng aktwal na mga pagsisikap at hindi sa pamamagitan lamang ng mga pagbabalak, pangangako at pagdadahilan. Maaaring hindi agad dumami ang mga kaanib ng Pamayanang SanibLakas, ngunit mabuti nang panatiliin nating batay sa personal na pagkukusa ang pagpasok ninuman sa bukluran nating ito.

Dahil dito, wala tayong pipilitin o mariing pakikiusapan man lamang na umanib sa SanibLakas. Tiyak namang darating ang tamang panahon, bunga ng aktwal na mga pagsisikap ng naunang mga naging tunay na kaanib at nanatiling mga tunay na kaanib, na darami na ang mga magnanais umanib sa ating Pamayanang SanibLakas at tunay na mag-aktibo rito.

Buo ang ating pananampalataya na itutulot ito ng Dakilang Bathala ng Kasaysayan!


--Balani Bagombuhay (dating 'Balani Bagumbayan')
...ng Pamayanang Saniblakas ng Pilipinas
...nasa Zambales o nasa Kamaynilaan, Pilipinas
...11-18-11

Iba pang mga Aral ng "BALANI":

9. Saligang-Aral-Pagiging-Tao

http://readdingz.blogspot.com/2011/12/balani-9-saligang-aral-pagiging-tao.html

8. Tunay-Limitasyon-Lumalaking-Kakayahan
http://readdingz.blogspot.com/2011/12/balani-8-tunay-limitasyon-lumalaking.html

7. Sanib-Loob-Kamalayang-Iisa

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-7-sanib-loob-kamalayang-iisa.html

6. TIWALAAN -- Kailangan ng Bayanihan

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-6-tiwalaan.html

5. “Prinsipyo, Pamayanan, at mga Kaanib ng SanibLakas

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-5-prinsipyo-pamayanan-at-mga.html

4. “Paglikha ng Karagdagang Lakas ang Pagsa-SanibLakas
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-4-paglikha-karagdagang-lakas.html

3. “Kalooban ang Talagang Mauuna sa Anumang Pagsa-SanibLakas…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-3-kalooban-talagang-mauuna.html

2. “Kusang-loob Kong Babasahin ang mga Aral ng Balani…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-2-pagkukusa-mga-aral.html

1. “Saligang Aral ng Balani: Kaisahan ng Kabuuan at Bahagi”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-1-kabuuan-bahagi.html

Wednesday, November 16, 2011

SanibLakas Gen. Assembly Nov 19, 2-6pm, Merced


Attention all members and friends of Pamayanang SanibLakas ng Pilipinas member-organizations:

You are invited to attend the 2011 SanibLakas General Assembly to be held this Third Saturday, November 19, 2-6 p.m., at the function room of Merced Bakehouse, EDSA near cor. Quezon Avenue (see location map below).

Member-orgs with three members in attendance may vote. Member-orgs without a single member in attendance to represent it will be considered temporarily on-leave from membership in SanibLakas.

On top of the aganda will be the SanibLakas mode of work and existence in the new period.

--Ding Reyes, lead founder and secretary-general

(This notice was first issued via cellphone texting on Nov. 12, 2011)

LIST OF MEMBER-ORGS OF PAMAYANANG SANIBLAKAS NG PILIPINAS:
SanibLakas ng mga Aktibong Lingkod ng Inang Kalikasan (SALIKA)
Sanib-Sining Movement for Synaesthetics
Sanib-Sigla Movement for Holistic Health
SanibDasal Interfaith Synergetic Praying Community
Kamalaysayan Solidarity on Sense of History
Lambat-Liwanag Network for Empowering Paradigms
Advocates of Cooperative Education on Synergism (ACES)
Consumers and Communicators for Truthful Information (CCTI)
LightShare Forum and e-mail group
Synergy in Conscious Oneness (SYCONE)
Living Learnings League (LLL)
Kilusang Lakas Pamayanan (Movement for Local Community Empowerment)
Kaisahan ng mga Sari (KAISARI)
National Economic Protectionism Association (NEPA)
Galing Pilipino Movement (GPM)
LOCATION MAP


Tuesday, November 15, 2011

BALANI-4-Paglikha-Karagdagang-Lakas


.......BA...........LA..............NI.......


4. KARAGDAGANG LAKAS ANG NALILIKHA NG PAGSASANIB-LAKAS!

"Natatawag na 'Himala' o 'Mahika' ang Pagsasanib-Lakas (“synergy” o “synergism”) sapagkat ito ay Lumilikha ng Lakas mula sa dating salat o 'Parang Wala.' Ang nalilikha naman, sa katunayan, ay dagdag na lakas. Hindi ito makakalikha ng lakas mula sa talagang wala.

"Sa pagsasanib-sanib ng mga miyembro ng isang koponan o "team players," ang lakas na iniaambag ng bawat isa ay nadaragdagan, napag-iibayo, lumalaki. Halimbawa, ang dating kakayahang pang-iisang tao ay maaaring maging kakayahang pang-isa't kalahating tao, depende sa higpit at kalidad ng pagsasanib. Kapag ganito ang mangyari, ang kakayahang pang-dalawang tao ng dalawa ngang tao, ay magagawang kakayahang pang-tatlong tao ng dadalawang tao. Dito nagmumula ang isang pormula ng Pagsasanib-Lakas, sa wikang Inggles, na "One plus one equals three.

"Dito rin nanggagaling ang kasabihan, sa wikang Inggles pa rin, na " in Togetherness, Everyone Achieves More (T.E.A.M.) o "Sa pagsasama-sama, bawat isa ay may mas malaking nagagawa." Ito ang pinakasaligang katotohahanan ng spiritwal at syentipikong prinsipyo ng SanibLakas! Kapag ganap nating matutunan ang prinsipyong ito, malaking tulong ito sa ating buhay.

Habang di natin natututunan at mulat na ginagamit, ito ay patuloy nating sinasayang lamang. Katunayan naman, ito ang nasa likod ng kulturang Bayanihan na isinabuhay ng ating dakilang lahi nang ilang libong taon!

"Kaya't sama-sama nating pag-aralan at pagtulung-tulungan nating ibahagi sa aitng kapwa ang napakahalagang aral na ito para sa Sangkatauhan."

--Balani Bagombuhay (dating 'Balani Bagumbayan')
...ng Pamayanang Saniblakas ng Pilipinas
...nasa Zambales o nasa Kamaynilaan, Pilipinas
...11-16-11

Iba pang mga Aral ng "BALANI":

3. “Kalooban ang Talagang Mauuna sa Anumang Pagsa-SanibLakas…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-3-kalooban-talagang-mauuna.html

2. “Kusang-loob Kong Babasahin ang mga Aral ng Balani…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-2-pagkukusa-mga-aral.html

1. “Saligang Aral ng Balani: Kaisahan ng Kabuuan at Bahagi”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-1-kabuuan-bahagi.html

=
=
=

Saturday, November 12, 2011

BALANI-TEMPLATE


.......BA...........LA..............NI.......


PASYA NG KALOOBAN ANG PAGSASANIB-LAKAS!

"Kalooban ang talagang mauuna sa anumang pagsasanib-lakas. Ugat na batayan ng anumang sama-samang kakayahan ang sama-samang pagkukusa, at kapasyahan ito ng nagsasama-samang mga Kalooban.

"Walang mabubuong anumang pagsasanib-lakas para sa pag-iibayong-lakas, kung ang aasahan ay mga napipilitan lamang, at kung sa pagkilos ay may nakikiusap na kanila lamang pinagbibigyan. (Maraming salamat; huwag na po lamang!)

"Sa tamang panahon ay may mga tunay na magkukusa, bibigo pa nga sa anumang tangkang sila ay pigilan. At kahit iilan lamang laluna sa simula, sila’y masigasig na magsasanib-lakas para sa kapakinabangan ng lahat, ng Kabuuan! Mabuhay tayong lahat!"

--Balani Bagombuhay (dating 'Balani Bagumbayan')
...ng Pamayanang Saniblakas ng Pilipinas
...nasa Zambales o nasa Kamaynilaan, Pilipinas
...11-12-11

Naunang mga Aral ng "BALANI":

3. “Kalooban ang Talagang Mauuna sa Anumang Pagsa-SanibLakas…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-3-kalooban-talagang-mauuna.html

2. “Kusang-loob Kong Babasahin ang mga Aral ng Balani…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-2-pagkukusa-mga-aral.html

1. “Saligang Aral ng Balani: Kaisahan ng Kabuuan at Bahagi”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-1-kabuuan-bahagi.html

=
=
=

BALANI-3-Kalooban-Talagang-Mauuna


PASYA NG KALOOBAN ANG PAGSASANIB-LAKAS!

"Kalooban ang talagang mauuna sa anumang pagsasanib-lakas. Ugat na batayan ng anumang sama-samang kakayahan ang sama-samang pagkukusa, at kapasyahan ito ng nagsasama-samang mga Kalooban.

"Walang mabubuong anumang pagsasanib-lakas para sa pag-iibayong-lakas, kung ang aasahan ay mga napipilitan lamang, at kung sa pagkilos ay may nakikiusap na kanila lamang pinagbibigyan. (Maraming salamat; huwag na po lamang!)

"Sa tamang panahon ay may mga tunay na magkukusa, bibigo pa nga sa anumang tangkang sila ay pigilan. At kahit iilan lamang laluna sa simula, sila’y masigasig na magsasanib-lakas para sa kapakinabangan ng lahat, ng Kabuuan! Mabuhay tayong lahat!"

--Balani Bagombuhay (dating 'Balani Bagumbayan')
...ng Pamayanang Saniblakas ng Pilipinas
...nasa Zambales o nasa Kamaynilaan, Pilipinas
...11-12-11


Iba pang mga Aral ng "BALANI"

9. Saligang-Aral-Pagiging-Tao

http://readdingz.blogspot.com/2011/12/balani-9-saligang-aral-pagiging-tao.html

8. Tunay-Limitasyon-Lumalaking-Kakayahan
http://readdingz.blogspot.com/2011/12/balani-8-tunay-limitasyon-lumalaking.html

7. Sanib-Loob-Kamalayang-Iisa

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-7-sanib-loob-kamalayang-iisa.html

6. TIWALAAN -- Kailangan ng Bayanihan

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-6-tiwalaan.html

5. “Prinsipyo, Pamayanan, at mga Kaanib ng SanibLakas

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-5-prinsipyo-pamayanan-at-mga.html

4. “Paglikha ng Karagdagang Lakas ang Pagsa-SanibLakas
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-4-paglikha-karagdagang-lakas.html

3. “Kalooban ang Talagang Mauuna sa Anumang Pagsa-SanibLakas…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-3-kalooban-talagang-mauuna.html

2. “Kusang-loob Kong Babasahin ang mga Aral ng Balani…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-2-pagkukusa-mga-aral.html

1. “Saligang Aral ng Balani: Kaisahan ng Kabuuan at Bahagi”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-1-kabuuan-bahagi.html

Friday, November 11, 2011

BALANI-2-Pagkukusa-mga-Aral


Kusang-loob kong babasahin ito at ang iba pang malamang na ipapahayag ng Balani upang makapulutan ko ng aral at hindi dahil sa may sinumang aking pinagbibigyang basahin ito. At ang anumang aral na tunay kong matututunan ay kusang-loob na pahahalagahan ko sa pamamagitan ng taos-pusong pagsisikap na magamit ito sa mahusay na paglalandas ng aking buhay, sa pagbubuo ng aking mga kapasyahan, at sa pagbubuo ng aking mga ibabahaging gabay para sa aking mga kapwa, upang malaya din nilang maipasya na gamitin sa sari-sariling buhay at maibahagi rin nila sa marami pang kapwa.
Iba pang mga Aral ng "BALANI":


Iba pang mga Aral ng "BALANI"

9. Saligang-Aral-Pagiging-Tao

http://readdingz.blogspot.com/2011/12/balani-9-saligang-aral-pagiging-tao.html

8. Tunay-Limitasyon-Lumalaking-Kakayahan
http://readdingz.blogspot.com/2011/12/balani-8-tunay-limitasyon-lumalaking.html

7. Sanib-Loob-Kamalayang-Iisa

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-7-sanib-loob-kamalayang-iisa.html

6. TIWALAAN -- Kailangan ng Bayanihan

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-6-tiwalaan.html

5. “Prinsipyo, Pamayanan, at mga Kaanib ng SanibLakas

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-5-prinsipyo-pamayanan-at-mga.html

4. “Paglikha ng Karagdagang Lakas ang Pagsa-SanibLakas
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-4-paglikha-karagdagang-lakas.html

3. “Kalooban ang Talagang Mauuna sa Anumang Pagsa-SanibLakas…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-3-kalooban-talagang-mauuna.html

2. “Kusang-loob Kong Babasahin ang mga Aral ng Balani…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-2-pagkukusa-mga-aral.html

1. “Saligang Aral ng Balani: Kaisahan ng Kabuuan at Bahagi”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-1-kabuuan-bahagi.html


=
=
=


Thursday, November 10, 2011

BALANI-1-KABUUAN-BAHAGI


..
Saligang Aral ng BALANI:
.

"Kaisahan ng Kabuuan at lahat ng Bahagi-- Pahalagahan ang bawat Bahagi sa buháy na ambag nito sa pinagsasaluhang katangian ng Kabuuan; dakilain ang Kabuuan sa buháy na pagsasanib-lakas ng mga iniaambag ng mga Bahagi."


-- mula kay Balani Bagumbayan
.....ng Pamayanang SanibLakas ng Pilipinas,
.....Kamaynilaan, Pilipinas, 11-11-11Iba pang mga Aral ng "BALANI"

9. Saligang-Aral-Pagiging-Tao

http://readdingz.blogspot.com/2011/12/balani-9-saligang-aral-pagiging-tao.html

8. Tunay-Limitasyon-Lumalaking-Kakayahan
http://readdingz.blogspot.com/2011/12/balani-8-tunay-limitasyon-lumalaking.html

7. Sanib-Loob-Kamalayang-Iisa

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-7-sanib-loob-kamalayang-iisa.html

6. TIWALAAN -- Kailangan ng Bayanihan

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-6-tiwalaan.html

5. “Prinsipyo, Pamayanan, at mga Kaanib ng SanibLakas

http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-5-prinsipyo-pamayanan-at-mga.html

4. “Paglikha ng Karagdagang Lakas ang Pagsa-SanibLakas
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-4-paglikha-karagdagang-lakas.html

3. “Kalooban ang Talagang Mauuna sa Anumang Pagsa-SanibLakas…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-3-kalooban-talagang-mauuna.html

2. “Kusang-loob Kong Babasahin ang mga Aral ng Balani…”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-2-pagkukusa-mga-aral.html

1. “Saligang Aral ng Balani: Kaisahan ng Kabuuan at Bahagi”
http://readdingz.blogspot.com/2011/11/balani-1-kabuuan-bahagi.html

SEVEN SMILES FOR SYNERGY (Batch 3)

SEVEN SMILES FOR SYNERGY...
Batch No. 3 (Nov. 2011)
OTHER BATCHES: Batch 1 2, 4
(Please scroll to view other smiles for synergy in this batch; read the Smile for Synergy!poem, and tell us which synergy you do smile most happily about.)

Batch No. 3 (Nov. 2011)4561234567REX DEVERATURDA
5
I SMILE FOR FRIENDSHIP, the synergy of "lives that deeply touch one another.”
--
Rex Deveraturda, Subic, Zambales
Also the choice of Jerica de la Cruz (1) Susan R. Caro (1), Sylvia Doctolero Narag (2), Rosemarie Manriquez Janola (3), and JoyDee R. Elizondo (4)
6123
.

FLORENZ BANGSOY23456123---- SERGS CRUZ

I SMILE FOR INTEGRITY “the synergy of one's thoughts, words and deeds..."
-
-Florenz Bangsoy, Singapore, Singapore"
Also the choice of Sylvia Doctolero Narag (1), Vicky Segovia (1) and Rolly Pagaspas (2)

I SMILE FOR HEALTH “the synergy of all dynamic systems of the body..."
-
-Sergs Cruz, Olongapo City, Philippines"
Also the choice of Melba Santos (4)


DAIS CLAVATON1234561234567 --EVANGELINE DE LA CRUZ
I SMILE FOR MARRIAGE, the "synergy of lives vowed to be intertwined till the end."
-- Dais Clavaton, Hongkong, China
Also the choice of Doc Eleda Pera (2) and Sylvia Doctolero Narag (3).

I SMILE FOR SYMBIOSIS, the "life-sustaining synergy of all living bodies."
-- Evangeline de la Cruz, Binalbagan, Negros Occ., Philippines
Also the choice of Ped Salvador (4)
.

SYLVIA D. NARAG
123456789012345ROSEMARIE M. JANOLA
I SMILE FOR MARRIAGE, the synergy of "lives vowed to be intertwined till the end."
-- Sylvia Doctolero Narag, Singapore, Singapore
Also the choice of Doc Eleda Pera (2) and Dais Clavaton (3).

I SMILE FOR FRIENDSHIP, the synergy of "lives that deeply touch one another.”
--
Rosemarie Manriquez Janola, Davao City, Philippines
Also the choice of Jerica de la Cruz (1) Susan R. Caro (1), Sylvia Doctolero Narag (2), Rosemarie Manriquez Janola (3), Rex Deveraturda (3), and JoyDee R. Elizondo (4)

The "Smiles for Synergy Festival" is a project of the Pamayanang SanibLakas ng Pilipinas (Synergy Community of the Philippines).

Back to "LIGHTSHARE FORUM" FB Group page.


Saturday, November 5, 2011

SEVEN SMILES FOR SYNERGY (Batch 2)

SEVEN SMILES FOR SYNERGY...
Batch No. 2 (Nov. 2011)
OTHER BATCHES: Batch 1, 3, 4
(Please scroll to view other smiles for synergy in this batch; read the Smile for Synergy!poem, and tell us which synergy you do smile most happily about.)

.

Batch No. 2 (Nov. 2011)1234567890ROLLY PAGASPAS
.
I SMILE FOR INTEGRITY, “the synergy of one's thoughts, words and deeds.”
-- Rolly Pagaspas
, Mandaluyong City, Philippines

Also the choice of Vicky Segovia (1) and Sylvia D. Narag (1).
.

NELA SANTIAGO1234561234567 --DING REYES

I SMILE FOR “the great and glorious COSMIC CONSCIOUSNESS,
the LOVING CREATOR and SYNERGY OF ALL SYNERGIES…

-
-Nela Santiago, Quezon City, Philippines
Also the choice of Mila 'Sam' R. Garcia (1) and Medge Olivares (1).

I SMILE for “the SYNERGY OF ALL OUR SMILES, happy and proud to be part of it all.a
--Ding Reyes, Subic, Zambales, Philippines


DOC ELEDA PERA1234561234567 SYLVIA DOCTOLERO NARAG

I SMILE FOR MARRIAGE, the synergy of lives vowed to be intertwined till the end.

-- Doc C. Eleda Pera, Riyadh, Saudi Arabia

I SMILE FOR FRIENDSHIP, the synergy of lives that deeply touch one another."
-- Sylvia Doctolero Narag, Singapore, Singapore.
Also the choice of Jerica de la Cruz (1) Susan R. Caro (1), Rosemarie Manriquez Janola (3), Rex Deveraturda (3), and JoyDee R. Elizondo (4)

SUSAN R. CARO1234567890123456- MARIBETH PENA
.
I SMILE FOR BAYANIHAN and the cooperatives, the synergy of community resources and efforts for the common good …”
--Susan Rubiso Caro, Al Khobar, Saudi Arabia
Also the choice of John P. 'Lakan' Olivares (1).
(
SHE ADDS: “As Filipinos, OFWs, we should engage in bayanihan type of business to uplift
our economy in the Philippines.”

I SMILE FOR FAMILY, the synergy of marriage, parent-child love, and siblinghood, born and nurtured in the warm embrace of home
-- Maribeth Peña, Marikina, Metro Manila, Philippines

The "Smiles for Synergy Festival" is a project of Pamayanang SanibLakas (Synergy Community).

Back to "LIGHTSHARE FORUM" FB Group page.