Wednesday, June 15, 2011

Kartilya ng KKK: Madaling Maintindihan, Napakahirap Isabuhay


KARTILYA NG KATIPUNAN:
MADALING MAINTINDIHAN, NAPAKAHIRAP
ISABUHAY

Ito ay lalong pinasimple pang bersyon na nilikha para sa Aklat na KARTILYA NGAYON! Ang mga Landasin ng Bagong Pagtitipon, Tugon sa mga Hamon ng Ating Panahon, 2007. Nilikha upang ang pagkakasulat ni Emilio Jacinto ng orihinal sa "malalim na Tagalog" ay di magamit na dahilan sa pagtanggi ninuman sa Mga Aral ng Katipunan.

Ang buhay na di iniuukol sa isang malaki’t banal na mga layunin ay parang puno na walang lilim, at kung gayo’y walang silbi, o kaya’y parang damong makaman­dag at nakakapinsala pa nga.

Gumawa ka man ng mabuti, kung para naman maka­pagyabang lang o magpatampok ng sarili mo, hindi pa rin kabaitan iyan.

Ang tunay na kabanalan ay pagkakawanggawa, ang pagmamahal sa kapwa, at pagiging makatuwiran sa ba­wat iniisip, sinasabi at ginagawa.

Maitim man at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao’y magkakapantay. Maaaring ang isa’y mahigitan sa yaman, sa dunong o sa ganda, pero hindi mahihigatan sa pagka-tao.

Sa taong marangal ang kalooban, mas importante ang karangalan at puri kay­sa paglilingkod sa sarili; sa may hamak na kalooban, mas importante ang pagliling­­kod sa sarili kaysa sa puri.Kung ang tao’y hindi walanghiya, ang bawat sinasabi niya’y isang sumpa.

Huwag tayong magsasayang ng panahon. ‘Pag ya­man ang nawala, pwede pa ring mai­balik, pero ‘pag panahon ang nagdaan na, di na ‘yan dadaan pa ulit.

Ipagtanggol ang inaapi; labanan ang nang-aapi.Ang taong matalino ay maingat sa bawat sasabihin; matutong ilihim ang dapat mong ilihim.Kung ng umaakay o namumuno ay tumutungo sa kasamaan, doon din tutungo ang inaakay niya o pinamu­munuan.

Ang babae ay hindi libangan lang. Pantay silang katu­wang at karamay ng lalaki sa mga hirap ng buhay. Isa­alang-alang mo nang may paggalang ang anumang ipinag­papa­lagay na kahina­an ng kababaihan, at laging tandaan na ang iyong ina na nag­silang at nag-aruga sa iyo noong sanggol ka pa lang ay isa ring babae.

‘Pag di mo gustong gawin ng iba sa mahal mo, ‘­wag mong gagawin sa mahal ng iba.

Ang kamahalaan ng tao ay wala sa pagkahari o pag­kapari, wala sa tangos ng ilong o kaputian ng mukha, wala sa mataas ng katayuan sa lipunan. Wagas at tu­nay na mahal na tao, kahit laking-gubat at walang nalalaman kundi sariling wika, ‘yong may magandang asal, mapag­kakatiwalaan ang sinasabi, may mara-ngal na kalooban, di nagpapaapi at di nakikiapi, iyong marunong magdamdam at maru­nong magmahal sa lupang tinu­buan.

Paglaganap ng mga aral na ito at kapag sumikat na ang Araw ng Kalayaan dito sa kawawa nating Sang­kapuluan at sabugan na ng matamis niyang liwanag ang nag­­ka­isang magkakalahi at magkakapatid ng ligayang walang katapusan, ang lahat ng inialay na buhay at pagod at mga tiniis na sakripisyo para sa bayan ay ganap nang matutumbasan.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Monday, June 13, 2011

Kamayan topic June 17: Inter-Faith Synergy for the Environment

At the 21-year-old monthly
K.a.m.a.y.a.n
Environmental Forum
on 3rd Friday, June 17:
How have the various
Religions and Faith
Traditions led and helped
their respective flocks
become more loving and
effective stewards of
God's Creation? Is Inter-
Faith Synergy possible?

"Every major religion of the world has similar ideals of
love, the same goal of benefiting humanity through
spiritual practice, and the same effect of making their
followers into better human beings. ...The great religious
teachers wanted to lead people away from the paths of
misdeeds caused by ignorance and introduce them to
paths of goodness."
.
[--Dalai Lama, preface to ONENESS:
Great Principles Shared by All
Religions, by Jeffrey Moses,1989]


We invite you to ponder and share how your relationship with your religion or faith tradition has guided and helped you to be an active lover and guardian of our natural environment. Kamayan para sa Kalikasan is convened jointly by CLEAR Communi-cators for the Environment and SanibLakas ng mga Aktibong Lingkod ng Inang Kalikasan (SALIKA), with full sponsorship from the Kamayan Restaurant. It has been held on the Third Friday of every month, since March 1990, at the Kamayan-EDSA, near SEC/Ortigas, Mandaluyong City. from 10:30 a.m. to 2 p.m. It runs in three distinct portions, and everyone in attendance is given time at the microphones. SALIKA Founding President Marie R. Marciano moderates.

This announcement is supported by

For informative articles from Ecological Society of the Philippines
on vital environmental issues, please click at JRS Express logo.


Thursday, June 2, 2011

World Environment Needs Quiet Heroism and Fearless Rebuttal of Official Absurdities

Statement of World Environment Day-Philippines Network (WED-Phils.)
The World's Environment Needs
Quiet Heroism and Fearless Rebuttal
of Official Absurdities


WORLD ENVIRONMENT DAY
, commemorated on June Fifth every year, as mandated by the United Nations way back in 1972, seeks to strengthen the consciousness of Humankind on the fragility and critical condition of our planet as the habitat of Humankind and that of all the other species that the homo sapiens is at least expected to be concerned about for their, and consequently our own, survival. In the almost 40 years that have passed, destruction of planet as a living environment has gone on by leaps and bounds, surpassing the rate of destruction the earth has had to suffer in much longer periods of time in the past when Humans were admittedly not yet “wise” enough in terms of scientific knowledge, technology, and resources management.
.
. ..........The rate of climate change has surpassed all known previous equivalent periods, threatening the viability of continents that now stand to be inundated by rising sea levels amid the largescale melting of polar ice.
.
. ..........Nothing short of collective human heroism can save the planet from the destructive effects of human “modern” activities in just the past few decades.
.
. ..........We are observing World Environment Day in no less than the 150th birth year of a most renowned Filipino hero. Known to Filipinos and many other peoples for his very fruitful life and his untimely death at the hands of Spanish colonialists that still held sway in this country in his time. Indeed, many Filipinos ascribe his recognition as hero to his willingness to face the Spanish regime’s firing squad out of his legendary love for our country. But beyond his dramatic heroism that ended his life, many Filipinos hardly know his quiet, undramatic, heroism, especially in sustained acts of service to people in the communities where he lived or was forced to live, ironic for a people whose very words for heroism, bayani and kabayanihan are inextricably rooted in selfless service for the community.
.
. ..........So, Jose Rizal, exiled by Spain in Dapitan, a sleepy town in Northern Mindanao, decided to be very active in community service in such diverse fields of knowledge and activity as agriculture, the arts, education, medicine, cooperativism, and even engineering to create for Dapitan its ingenious water distribution system. Considering the contrast of his hectic life in Europe and Hongkong to the sleepytown rural existence in Dapitan, Rizal could have refused to engage in any of it and instead concentrated on a few activities that would fire up his imagination, Jose Rizal chose instead such “non-political” activities as farming, teaching of little boys, medical practice practically for free, and collecting specimens of exotic thitherto unknown species of insects and reptiles. Rizal’s community service heroism shines to this day as the type of heroism direly needed for the effective protection and conservation of the environment in the various localities.
.
. ..........Rizal’s heroism also shone in his defiant rebuttals of the teachings of the Church of his time, with the friars zealously teaching the people to be submissive to the self-serving dogmas more upon these friars’ authority than upon the proven logic of their systems. Filipinos would do well to emulate Rizal’s defiance by exposing the emptiness of the logic and the promises of our present-day mercenary economists who invoke as gospel-truth the supposed logic of such environmentally-destructive economic theories and practices as large-scale mining, excessive logging, producing and selling biotech poisons, unfair trade and international bullying and usury. To the literary work by this writer articulating the apologetics of the “Prophets of Profits,” a present-day Rizal would write a thorough rejection and rebuttal as to render all such theories and justifications ineffective and absurd!
.
. ..........As we observe World Environment Day in the Philippines this year, 150th year anniversary of Rizal’s birth, we cannot help but assert, for all to hear and comprehend, that his quiet heroism serving the local community, and his defiant rebuttals of official absurdities, still shine for all Filipinos and other peoples to emulate, if we are to have any chance of success at protecting and conserving our World Environment. Actually, it it a matter of life and death. in terms of consequence.

Ed Aurelio 'Ding' C. Reyes
Co-Chairman Emeritus (one of two),
concurrently Secretary-General,
World Environment Day-Philippines Network (WED-Phils.)
a.k.a. Green Families and Communities Network

Subic, Zambales, for circulation on or before June 5, 2011

Next:

MESSAGE FROM THE ‘PROPHETS OF PROFITS’
By Ding Reyes
Please check out this link:
http://readdingz.blogspot.com/2010/04/message-from-prophets-of-profits.htmlWED2011 MESSAGE OF U.N. SECRETARY-GENERAL BAN KI-MOON
click here.